Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä 23.3.2018

Rekisterinpitäjä

Nimi: Hieronta- ja valmennuspalvelut VenlAvaTraining
Osoite: Tellervontie 3 21530 Paimio
0503066803 / mira@kelpaamo.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Mira Lattu
Osoite: Tellervontie 3 21530 Paimio
0503066803 / mira@kelpaamo.fi

Rekisterin nimi

Hieronta- ja valmennuspalvelut VenlAvaTraining- Asiakasrekisteri ja hoitokortisto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tallennettuja henkilö- ja hoitotietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, lakisääteisten hoito-kirjausten ja suunnitelman tekemiseen.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi, henkilötunnus, ikä, ammatti, harrastukset, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite, terveydentila, oireisto, syy hieronnalle, hoitohistoria

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas tai hänen uskottu edunvalvoja kirjaa omat tietonsa esitietolomakkeeseen, jota myöhemmin voidaan täydentää. Esitietolomake liitetään asiakkaan hoitokiorttiin, jota päivittää ja ylläpitää Hieronta- ja valmennuspalvelut VenlAvaTraining.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Hieronta- ja valmennuspalvelut VenlAvaTraining ei luovuta asiakasrekisterin tietojaan kolmansille
osapuolille lukuunottamatta asiakkaan tilan vaatimaa edunvalvojaa. Rekisterin tiedot ovat käytössä ainoastaan rekisterin ylläpitäjällä ja asiakkaalla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mitään tietoja ei siirretä tai jaata EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin kaikki tiedot säilytetään salassapitäen lukitussa tilassa eikä niihin ole pääsyä muilla kuin
rekisterinpitäjällä.

Rekisteröidyn tietoja ei käytetä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Rekisteröidyllä ( tai edunvalvojalla) on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon
korjaamiseksi.

Paimiossa 09.10.2022
Mira Lattu / Hieronta- ja valmennuspalvelut VenlAvaTraining